• Erhverv.

  I aktie- og anpartsselskaber bør man være opmærksom på de muligheder lovgivningen indeholder med hensyn til valg af selskabets ledelsesstruktur.


  For så vidt angår anpartsselskaber har det hidtil været muligt, at lede selskabet med en bestyrelse, uden at selskabet samtidig havde en direktion, dette er ændret og ikke længere muligt.

  Det følger af den nye selskabslov: at ledelsen i et ApS, skal bestå af en direktion, mens den kan bestå af en Direktion og en Bestyrelse og eller en Direktion og et Tilsynsråd.

  Hvad angår aktieselskaber er der ikke samme valgfrihed.
  Ledelsen i et anpartsselskab kan bestå af en direktion alene, stilles der i selskabsloven krav om, at ledelsen i et aktieselskab skal bestå af en Direktion og en bestyrelse, eller en direktion og et tilsynsråd.   Fælles for de ledelsesstrukturer, som fremover vil kunne vælges er blandt andet, at selskabet altid ledes af en direktion. Endvidere indføres der mulighed for et nyt ledelsesorgan i form af tilsynsrådet, som kan anvendes i både aktie- og anpartsselskaber i stedet for en bestyrelse.

  Selskabsloven sondrer mellem det centrale og det øverste ledelsesorgan. Det centrale ledelsesorgan er bestyrelsen. Har selskabet ikke en bestyrelse, udgør direktionen det centrale ledelsesorgan – også selvom selskabet har et tilsynsråd.
  Det øverste ledelsesorgan i virksomheden er bestyrelsen.
  Findes kun en direktion, så er direktionen øverste ledelsesorgan.
  Består selskabets ledelse af en direktion og et tilsynsråd, så er tilsynsrådet selskabets øverste ledelsesorgan.

  Læs mere

Bestyrelsen

Uagtet om virksomheden er ledet af en "ekstern direktør", eller om direktøren i virksomheden er ejer eller storaktionær, er den væsentligste opgave for en professionel bestyrelse at være en aktiv sparringspartner.